GM SERIES

Thông tin sản phẩm

Giá thị trường: VND

Giá bán: VND

Mô tả sản phẩm

ITEM DESCRIPTIONMÔ TẢ (TIẾNG VIỆT) QTY GIÁ
1- A VALVE PLATE  1  
1- B VALVE PLATE (VB- TYPE)     
2  SEPARATION PLATE  1  
3  FRICTION PLATE  9  
4  SPACER  1  
5 COIL SPRING  1  
6- A CYLINDER BLOCK  1  
6- B CYLINDER BLOCK (VB- TYPE)     
7 PIN OF CYLINDER BLOCK  12  
8- A BALL GUIDE  1  
8- B BALL GUIDE (VB- TYPE)     
9 SET PLATE  1  
10- A PISTON SHOE  2  
10- B  PISTON SHOE (VB- TYPE)     
11 SHOE PLATE  1  
12- A SWASH PLATE (VL/VA- TYPE)  3(4)  
12- B SWASH PLATE (H- TYPE)     
13- A DRIVE SHAFT (VA- TYPE)  2(3)  
13- B DRIVE SHAFT (H- TYPE)     
13- C DRIVE SHAFT (VL- TYPE)     
14 COUPLING  1  
15- A SUN GEAR (VA- TYPE)     
15- B SUN GEAR (H- TYPE)     
15- C SUN GEAR (VL- TYPE)     

 

Sản phẩm cùng loại